Služby

FUBAR a.s. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti návrhu, implementace a podpory pokročilých komunikačních řešení. Mnoho rozsáhlých projektů jsme úspěšně realizovali a aktivně provozujeme v bankovním sektoru a v oblasti utilit.

Technické systémové projekty

Specializujeme se na projekty rozsáhlých WAN, MAN a LAN sítí, datových center, systémů DWDM, IP telefonie, kdy na základě analýzy současného stavu a potřeb zákazníka navrhneme optimální řešení s důrazem na jeho technické a ekonomické parametry. Nedílnou součástí návrhu je také komplexní zohlednění kritérií bezpečnosti komunikační infrastruktury.


Implementační projekty

Navržené řešení jsme schopni vlastními silami v koordinaci se zákazníkem také realizovat v rámci implementační fáze projektu, včetně případné logistické podpory při zajištění potřebného hardware a software. Samozřejmostí je důkladné otestování navrženého řešení v jednotlivých fázích implementace a zajištění migrace z existujícího prostředí. FUBAR a.s. též poskytuje implementační služby pro řešení, která byla navržena třetí stranou (zákazníkem nebo externím dodavatelem).


Bezpečnostní audit

Další službou, kterou FUBAR a.s. nabízí, je audit bezpečnosti komunikační infrastruktury. V rámci auditu provádíme analytické ohodnocení zranitelnosti topologie a architektury komunikační infrastruktury a testování zranitelnosti jednotlivých subsystémů. Na základě provedené analýzy jsme schopni navrhnout a realizovat technické řešení ochrany proti útoku a zajistit proaktivní politiku bezpečnosti na kritických segmentech sítě.


Systémová a servisní podpora

FUBAR a.s. poskytuje nepřetržitou proaktivní, konzultační a reaktivní provozní technickou podporu komunikačních řešení s garancí dostupnosti a kvality služeb. Náplní proaktivní podpory je aktivní monitorování bezpečnosti, dostupnosti a spolehlivosti komunikační infrastruktury a předcházení případným provozním problémům způsobených změnami v konfiguracích, nárůstem objemu provozu, nově zaváděnými službami nebo potenciálně nesprávnou funkcí software aktivních prvků. Konzultační podpora se uplatňuje při plánování změn, zavádění nových služeb a testování navržených řešení. Reaktivní provozní podpora se uplatní při implementaci závažných konfiguračních změn, identifikaci nestandardního chování sítě, lokalizaci poruch a při řešení provozních a konfiguračních problémů.


Ekonomické a organizační poradenství

Společnost FUBAR a.s. dále poskytuje ekonomické a organizační poradenství v oblasti výkonu komunikačních služeb a to jak v podnikovém, tak i providerském segmentu. Specializujeme se na restrukturalizační projekty, zaměřené především na úspory provozních a investičních prostředků v oblasti zajištění telekomunikačních služeb. Dále navrhujeme modely outsourcingu komunikačních služeb, které pokrývají oblasti návrhu jednotlivých služeb a příslušných SLA, ocenění jednotlivých služeb, projekt technického zajištění služeb a návrhy souvisejících organizačních změn.


Datová centra

Výše uvedené služby v plném rozsahu poskytujeme také pro oblast designu a budování datových center. Poskytujeme ekonomické a organizační poradenství při plánování datového centra a poskytovaných ICT služeb včetně případného návrhu optimálního modelu outsourcingu, navrhujeme design DC v rámci technického projektu včetně zohlednění bezpečnostních kritérií, zajišťujeme projektové řízení, provádíme audity a oponentury navržených řešení, zajišťujeme systémovou a servisní podporu. Naší výhodou je nezávislost na dodavateli řešení.


Outsourcing ICT služeb

Zajistíme komplexní konzultační podporu v oblasti outsourcingu ICT služeb. Náš tým má dlouholeté zkušenosti z velkých projektů pro enterprise společnosti v oblasti utilit. Nabízíme spolupráci při přípravě, realizaci, vyhodnocení a spuštění outsourcingu komplexního ICT nebo jakékoli jeho části (koncová zařízení, služby datového centra, komunikační infrastruktura,…). Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi, případně s právním oddělením zákazníka.


Zákon o kybernetické bezpečnosti

Provádíme rozdílovou analýzu stavu prostředí zadavatele včetně návrhu konkrétních opatření pro dosažení souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. (dále jen ZKB). V technické oblasti jsme schopni tato doporučení také následně realizovat nebo spolupracovat při jejich realizaci, v procesní oblasti spolupracujeme se zaměstnanci zadavatele při úpravě stávajících nebo tvorbě nových interních předpisů. Konkrétní požadavky ZKB posuzujeme v souladu s požadavky definovaných návrhem „Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti dále VKB)“. Bezpečnostní analýzu nelze vnímat pouze jako snahu vyhovět liteře zákona, ale je třeba ji chápat jako významný bezpečnostní prvek pro odhalování nedostatků ICT prostředí, který dokáže odhalit stávající stav zabezpečení významných systémů (agend) a procesů.


Inteligentní analýza a korelace dat

V dnešní době leží na firemních serverech obrovské nevyužité množství dat a denně projde jejími komunikačními sítěmi enormní objem komunikace, která není ani ukládána nebo analyzována. Přitom vyhodnocení a analýza těchto dat může významně přispět ke zlepšení vyhodnocení trendů na trhu nebo zákaznické spokojenosti, analýze příčin výkyvů v prodeji či nestandardních situací. Ve spolupráci s naším partnerem nabízíme formou implementace nebo služby řešení, které umožní tyto zdroje dat plně využít.


Ochrana firemních informací

Zabezpečení interních informací společnosti před únikem a před neoprávněným převzetím. V současnosti stále častěji dochází ke zneužití interních dat a dokumentů společností ze strany zaměstnanců, médií nebo jiných organizací a skupin. Většina společností se snaží svoje data chránit proti napadení zvenčí, ale vnitrofiremní komunikace a datová úložiště zůstávají nešifrované a tudíž velmi zranitelné uživateli, kteří mají do interní sítě regulérní přístup. Často opomíjenou hrozbou bývá možnost fyzického zcizení výpočetní techniky nebo násilné vniknutí do firemních prostor. Neexistuje sice žádné technické ani organizační opatření zajišťující stoprocentní ochranu, ale riziko se dá významně snížit implementací promyšlených strategických opatření na technické, organizační a právní úrovni minimalizujících riziko úniku, zneužití a neoprávněného nakládání s důvěrnými daty. Naše společnost proto vyvinula systém skládající se ze tří propojených souborů proaktivních a reaktivních opatření, které bude možné implementovat do konkrétního IT prostředí u zákazníka a zahrnuje jak technickou stránku, tak organizační a právní kroky.


GDPR - Ochrana osobních údajů

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti GDPR (Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Našim klientům pomůžeme se řádně připravit na přijetí platnosti tohoto nařízení. Provedeme analýzu souladu existujících postupů s GDPR a na jejím základě následně vydáme doporučení na změny, které je třeba provést, tak aby bylo dosaženo souladu s GDPR.


Služba ICT Recruitment

Vyhledáme vhodné uchazeče pro vámi specifikované pracovní pozice do trvalého pracovního poměru. Dlouholeté zkušenosti nám umožnily vyvinout oborová HR řešení v rámci jednotlivých oblastí.

  • chcete se soustředit na svůj business a nemáte čas na vyhledávání vhodných kandidátů
  • vhodné kandidáty vybíráme z dlouhodobě budované databáze kontaktů a inzerce
  • osvědčený mix vyhledávacích metod
  • unikátní HR know-how pro IT/Telco
  • testovací pohovory v reálných modelových podmínkách za účasti expertů v dané oblasti
  • společně s Vámi vypracujeme popis činnosti, pracovních a osobnostních požadavků na kandidáta
  • nejvhodnější kandidáty Vám představíme
  • všem kandidátům poskytujeme zpětnou informaci o průběhu výběrového řízení
  • respektujeme přísnou důvěrnost informací a etiku daného vyhledávání
  • garance na vybrané kandidáty 3 měsíce